การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ

เปิดลงคะแนน : 14/10/2564 09:00:00 น. ถึง 14/10/2564 15:00:00 น.
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง : 385
จำนวนผู้ใช้สิทธิ์แล้ว : 321